Leerling & Ouderparticipatie

Leerlingenparlement

Het leerlingenparlement is de gesprekspartner van de schoolleiding. Het leerlingenparlement is onder andere betrokken bij beleidszaken en de ontwikkeling van de school. Daarnaast functioneert het leerlingenparlement als feestcommissie bij het organiseren van schoolbrede feesten. Ook organiseert het leerlingenparlement onderwijsconferenties (bijeenkomsten van alle, in de school actieve leerlingen) en hebben de leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad, de Begeleidings- en Advies Commissie (BAC) en de examencommissie.  Als leerlingen klachten en/of vragen hebben over schoolzaken kunnen ze die altijd kwijt bij het leerlingenparlement. Voor getalenteerde en enthousiaste leerlingen is er altijd plaats! Het leerlingenparlement is bereikbaar via: 
Mailadres: leerlingparlement@helenparkhurst.asg.nl.

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Er staan afspraken en regels in die vooral gaan over het onderwijs, het toetsbeleid, de begeleiding en normen en waarden op school. Het leerlingenstatuut is achter inlog beschikbaar op onze portalen (voor leerlingen en ouders) en op de interne HP Wijzer (voor medewerkers).  Een filmpje over leerlingenraden binnen de Almeerse Scholengroep:

 

Medezeggenschapsraad

De MR van Helen Parkhurst bestaat uit 12 gekozen leden: 6 medewerkers, zowel onderwijzend personeel (OP) als onderwijsondersteunend personeel (OOP), 3 ouders/verzorgers van leerlingen en een 3-koppige afvaardiging van leerlingen zelf. Elk jaar zijn er verkiezingen, maar iemand neemt zitting in de MR voor een periode van 3 jaar.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat vaak over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR-vergaderingen vinden plaats op dinsdagavond op het schooladres. De vergaderingen zijn, mits anders aangegeven, openbaar. U bent dus van harte welkom! (Wilt u zich dan via onderstaand mailadres aanmelden?)

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de mezeggenschap genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Mailen naar de Medezeggenschapsraad?

mail:                                                PMR@helenparkhurst.asg.nl
Ouders van de MR, mail:             MRouders@helenparkhurst.asg.nl
Leerlingen van de MR, mail:       MRleerlingen@helenparkhurst.asg.nlREGELEMENT MR VO HP

Ouderraad

Helen Parkhurst heeft een actieve Schoolbrede Ouderraad (SOR) en Afdelings Ouderraden (AOR). Ouders worden op die manier actief vertegenwoordigd en kunnen zo meedenken over de gang van zaken in de school en de afdeling van hun kind. De ouderraden fungeren als klankbord en 'sparringpartner' van de school. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. Ouders zijn altijd welkom op een bijeenkomst van de ouderraden. 

Leden schoolbrede ouderraad 2022 - 2023:
Janine Vos                         - voorzitter
Nancy de Groot                 - penningmeester
Deborah Recinos              - lid
Solly Schild                        - lid
Bianca Matthijsse            - lid
OR Mavo                            - lid

De schoolbrede ouderraad is per e-mail bereikbaar op: 
OR-Schoolbreed@helenparkhurst.asg.nl

De afdelingsraden:

1. OR mavo, begeleid door afdelingsleiders
Joey Willemsen en Gonnie Gerritsen
Mailadres: OR-Mavo@helenparkhurst.asg.nl

2. OR havo en vwo onderbouw, begeleid door afdelingsleiders
Ingrid Voogt en Anne Tromp-Clarijs
Mailadres: OR-HVonderbouw@helenparkhurst.asg.nl

3. OR havo en vwo bovenbouw, begeleid door afdelingsleiders
David le Clercq en Arjen Huisman
Mailadres: OR-HVbovenbouw@helenparkhurst.asg.nl

Wervingsfolder OR

Ouderbijeenkomsten en gesprekken

Aan het begin van elk schooljaar zijn er ouderbijeenkomsten waarin de mentoren de werkwijze op onze school toelichten.

Darnaast zijn er individuele oudergesprekken met de mentoren en docenten over de reflectieverslagen en rapporten. Wij stellen het op prijs als de leerling bij die gesprekken aanwezig is, zodat we niet óver maar mét onze leerlingen praten. Uitnodigingen ontvangen ouders altijd per brief of e-mail.