Privacy

Persoonsgegevens

Op Helen Parkhurst gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij bewaren persoonsgegevens alleen volgens de daarvoor geldende wettelijke termijn.

Toestemming beeldmateriaal

Onder persoonsgegevens vallen ook foto's en video's waarop personen herkenbaar in beeld zijn. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat de school vooraf en per gebruiksdoel toestemming aan ouders/verzorgers moet vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen als de leerling jonger is dan 16 jaar. Dit kan betekenen dat ouders/verzorgers soms enkele keren per jaar een verzoek tot toestemming krijgen. Is de leerling 16 jaar of ouder, dan is de toestemming van de leerling zelf benodigd.

Jaarlijks vragen wij ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ook in het algemeen om toestemming voor gebruik van beeldmateriaal en attenderen wij iedereen op het gehanteerde privacyreglement. Ouders kunnen in het profiel van de leerling in SOMToday zelf onder 'portretrechten' per categorie toestemming geven, zodat de school beeldmateriaal van de leerling mag gebruiken. Het staat ouders te allen tijde vrij om de toestemming tussentijds te wijzigen.Bij vragen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Het is altijd mogelijk om een berichtje te sturen met een verzoek om een foto of filmpje te laten verwijderen. Mail:  info@helenparkhurst.asg.nl. 

Intern gebruik beeldmateriaal

In het kader van het opleiden van docenten of een opdracht van leerlingen is het mogelijk dat er beeldopnames worden gemaakt in de klas of school.

Hiervoor gelden de onderstaande regels:

De leerlingen komen niet onnodig in beeld. Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor studiedoeleinden en alleen bekeken door de (aanstaande) docent en opleider of betreffende leerlingen (bijvoorbeeld specifieke klas), en niet verder verspreid. Het beeldmateriaal mag niet worden geplaatst op een usb-stick of in cloudfuncties of op social media.

Aansprakelijkheid

Zodra misbruik van privacy ontstaat door derden kan de school hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De school schendt op dat moment niet de privacy van de afgebeelde, dat doet degene die zich het materiaal wederrechtelijk toeëigent. Een bezoeker van onze schoolsite of facebookpagina mag geen informatie daaruit openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Helen Parkhurst (ook niet via een eigen netwerk).

We vragen ouders/verzorgers en leerlingen om zelf ook voorzichtig te zijn met foto’s of filmpjes die worden gemaakt tijdens schoolactiviteiten en deze niet zomaar te delen op social media. Wij verbieden niemand om foto's of video's te maken (denk aan excursie, sporttoernooi, optreden, via de mobiel tijdens een pauze) maar ouders/verzorgers en leerlingen zijn zelf wettelijk aansprakelijk als het beeldmateriaal wordt gedeeld met anderen en daar problemen van komen.

Een foto of filmpje kan ook gekopieerd worden of op internet rondwerven, terwijl de school dat niet weet. Helaas valt ook niet altijd te achterhalen waar het beeldmateriaal vandaan komt of hoe het te verwijderen valt. Daarom vragen wij ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers om hier bewust mee om te gaan.

Bovenschools privacyreglement

Ons schoolbestuur heeft een Privacyreglement dat voor alle ASG-scholen geldt:

AVG 31218 privacystatement def website

Youtube, Facebook, Instagram

Af en toe duikt er op social media iets op met een HP-logo of met de naam van Helen Parkhurst. Dit is niet altijd van school afkomstig. Wij wijzen onze leerlingen hierop en besteden o.a. in de mentorlessen aandacht aan het gebruik van sociale media.