BEKIJK ONZE VEELGESTELDE VRAGEN

Als mijn kind naar HP wil, is er dan gegarandeerd plek?

Leerlingen met een mavo (vmbo-tl), havo of vwo advies kunnen zich inschrijven op Helen Parkhurst. Onze plaatsingcapaciteit is 400 nieuwe leerlingen per schooljaar.
De aanmelding staat open tot 1 april. Leerlingen met een vmbo-bbl, -kbl of -gl advies worden niet op Helen Parkhurst geplaatst.

Kan ik mijn kind met een lager advies toch inschrijven?

Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg zal niet op Helen Parkhurst worden geplaatst. Bij twijfel over het schooladvies van de basisschool, kunnen ouders/verzorgers een gesprek voeren met de leerkracht groep 8. Leerlingen met een LWA (leerwegarrangement) zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwa-klassen (voorheen lwoo-klassen).

Kan ik mijn kind inschrijven met een kbl/tl advies?

Een leerling wordt geplaatst op basis van het schooladvies. Voor leerlingen met een meervoudig advies, bijvoorbeeld kbl/tl gaan we in principe uit van het lagere niveau. Dit betekent dus ook dat een leerling met een kbl/tl advies niet geplaatst wordt op Helen Parkhurst.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een daltonschool?

Kenmerken van een daltonschool zijn: zelfstandig(er) worden, planmatig werken, keuzes leren maken, eigen verantwoordelijkheid nemen en leren samenwerken.

Zijn er combiklassen op HP?

Er zijn soms op HP (mavo)tl/havo - of havo/vwo - klassen. Leerlingen worden geplaatst op het laagste niveau van een dubbel advies: mavo, havo of vwo. Blijkt halverwege het schooljaar op basis van de resultaten dat een leerling meer of minder aankan, dan kan de leerling ook leerlijnen op een ander niveau krijgen. De leerling blijft dan wel gewoon dat jaar in dezelfde klas. Daarna kan er in bijzondere gevallen voor worden gekozen om de leerling in klas 2 over te plaatsen. De mentor, leerling en ouders/verzorgers gaan hierover in gesprek, waarna het uiteindelijke besluit wordt genomen door de docentenvergadering

Wat is het verschil tussen traditioneel onderwijs en daltononderwijs?

Op een traditionele school bepaalt de docent vaak hoe, wat en wanneer geleerd wordt. Er is veel klassikale instructie en huiswerk wordt meestal per les opgegeven. Op een daltonschool krijgt de leerling meer eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. De leerling werkt langere tijd individueel of in een groepje aan leerdoelen. Er wordt altijd besproken wat de volgende keer nog beter kan.

Wat is het verschil tussen dalton- en montessori- onderwijs?

In het algemeen zijn de overeenkomsten tussen dalton- en montessorionderwijs groter dan de verschillen. Op een montessorischool zitten leerlingen van uiteenlopend leerjaar en schoolniveau vaker bij elkaar dan op een daltonschool. Op een montessorischool worden de opdrachten ook vaker individueel gemaakt, waarbij de docent observeert en begeleidt. Op een daltonschool zitten leerlingen van hetzelfde leerjaar en schoolniveau vrijwel altijd bij elkaar (met uitzondering van de zogeheten daltonuren). Naast het observeren en begeleiden van leerlingen, geven docenten op een daltonschool ook regelmatig klassikale uitleg. Leerlingen op een daltonschool werken ook vaker samen, bijvoorbeeld in groepen, aan dezelfde opdracht.

Is mijn kind wel een daltonkind?

Het is mooi meegenomen als kinderen al een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben, maar het is zeker geen voorwaarde om toegelaten te worden. Leerlingen leren gaandeweg en met begeleiding van docenten hoe zij het schoolwerk zelf kunnen inplannen. We verdelen de lesstof eerst over periodes van 3 - 6 weken en later pas periodes van 12 weken. In de mentorles wordt toegezien op een verantwoorde keuze van de daltonuren en het bijhouden van de eigen planning van de leerling.

Mag mijn kind een smartphone gebruiken op school?

We werken met het principe thuis of in de kluis. Het enige device waar leerlingen mee mogen werken op school is een laptop. Alle andere devices zoals smartphone, smartwatch, i-pad, tablet, enz, zijn óf thuis óf in de kluis vóór het begin van de eerste les. Pas ná de laatste les kunnen devices weer worden opgehaald uit de kluis en worden meegenomen naar huis.

Hoe weten de mentoren bij binnenkomst echt wat mijn kind wel en/of niet goed kan?

Er is een basisschooladvies, een leerlingvolgsysteem en er vindt een ‘warme overdracht’ plaats tussen de leerkrachten van de basisscholen en ambassadeurs van Helen Parkhurst. Daarin wordt elke leerling van groep 8 besproken.

Is het technasium of de bèta mavo iets voor mijn kind?

Helen Parkhurst is sinds 2010 officieel een technasium. Het technasium is bestemd voor havo- en vwo-leerlingen met interesse voor natuur, gezondheid en techniek. Zij krijgen het extra vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Daarin voeren ze voor een externe opdrachtgever projecten uit. Sinds 2014 hebben we ook de bèta-mavo voor mavo-leerlingen. Leerlingen werken net als op het technasium aan bètaprojecten waarbij theorie en praktijk samengaan.

Bèta mavo en Technasium zijn enigszins verzwaarde programma’s waarbij een extra vak wordt gegeven in dezelfde tijd. Daarnaast is belangstelling voor bouwen, knutselen, ict, lego, hout-en metaalbewerking, elektrotechniek, ruimtevaart, natuur en milieu of de medische wereld aanwijzingen dat een kind zich thuisvoelt in een technasium- of bèta mavo-klas.

Waarom heeft Helen Parkhurst geen gymnasium?

Er zijn in Almere afspraken gemaakt over de verschillende schooltypen. OVC heeft een gymnasiumafdeling. Trinitas is een gymnasium. Beide scholen bieden de klassieke talen (Grieks en Latijn) aan. Helen Parkhurst niet: wij richten ons meer op de bètavakken (natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde) en hebben het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

Hoe word ik als ouder op de hoogte gehouden?

De meeste docenten zijn bij ons ook mentor. De mentor is de directe contactpersoon voor ouders. Aan het begin van het schooljaar geven de mentoren aan wat ouders van hen mogen verwachten, en omgekeerd. Verder informeren wij ouders regelmatig over de vorderingen en bevindingen van hun kinderen. Dat doen wij door middel van rapporten, reflectieverslagen, een webportaal, gesprekken en bijeenkomsten. Een aantal keer per jaar gaat er een digitale nieuwsbrief per mail naar ouders/verzorgers om hen op de hoogte te houden. Wij verwachten dat ouders/verzorgers zelf ook regelmatig het ouderportaal, de website en de mail raadplegen.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht in de begeleiding van mijn kind?

Van ouders verwachten wij dat zij thuis in gesprek gaan met hun kind over de ervaringen op school, de voortgang van het huiswerk en de schoolresultaten. Wij gaan daarbij uit van het LOS-model (Leerling- Ouder- School). Drie keer per jaar is er na het bekendmaken van de cijfers gelegenheid te praten met de mentor(en). Er worden dan afspraken gemaakt waarbij ouders/verzorgers samen met hun kind naar school komen. Uiteraard kan er tussendoor ook aanleiding zijn voor een gesprek.

Komt mijn kind bij vriendjes en vriendinnetjes in de klas?

Wij plaatsen leerlingen in klassen op basis van niveau en verdeling jongens/meisjes. Ouders/verzorgers kunnen via Digidoor online de naam van één vriend of vriendin invullen waarbij zij in de klas willen komen (advies van de basisschool wordt hierin meegenomen). Plaatsen bij een vriend of vriendin kan ook alleen als beide leerlingen kiezen voor dezelfde opleiding: havo regulier en havo technasium kan bijvoorbeeld niet bij elkaar. We kunnen verder niet garanderen dat de wens gehonoreerd wordt.

Moet ik een laptop aanschaffen voor mijn kind en waar moet die aan voldoen?

We gaan er vanuit dat leerlingen thuis kunnen werken op een computer, maar ook op school werken we - naast gebruik van schoolboeken -  bij vrijwel elk vak met digitale lesmethodes en internet. Er zijn enkele vaste computers beschikbaar op school. Maar tijdens de lessen is het noodzakelijk dat leerlingen ook een eigen kleine laptop hebben. Dat hoeft geen nieuw apparaat te zijn. Wij adviseren een laptop (netbook) met een Windows besturingssysteem. 

We werken samen met het bedrijf Rent Company. Tegen een bedrag van ongeveer Euro 15,- á 20,-  per maand (afhankelijk van model en abonnement) kan een laptop worden gehuurd en uiteindelijk worden gekocht (via huurkoop). Daarbij wordt de service geboden dat leerlingen hun laptop bij noodzakelijke reparatie op school kunnen inleveren en tijdelijk een vervangende laptop (netbook) krijgen. 

Meer informatie hierover krijgen ingeschreven leerlingen tijdens de kennismakingsdag in juni/juli. Tot die tijd is het raadzaam om niet zelf een laptop aan te schaffen.

Wat gaat het allemaal kosten?

De school betaalt de boeken en die zijn dus voor ouders/verzorgers gratis.
De boeken moeten wel zelf besteld worden via onze boekenleverancier Van Dijk. Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld topsportbegeleiding, technasium en bèta mavo. Een overzicht van alle vrijwillige bijdrage vindt u in de schoolgids en op de website onder de kop
Organisatie - Praktische zaken - Kosten. Leerlingen hebben verder schoolspullen nodig, zoals een stevige fiets, rekenmachine, sportkleding, schriften en pennen. 

Hoe bewaakt de school de structuur voor leerlingen?

Via intensieve begeleiding bieden we onze leerlingen structuur waarbij ze tegelijk leren omgaan met vrijheid. Een paar voorbeelden: leerlingen hebben les in een vast gedeelte van het gebouw en hebben een vast team van docenten, leerlingen werken met leerlijnen, dagelijks vindt er absentiecontrole plaats, de onderbouwleerlingen hebben in principe geen tussenuur, bij lesuitval worden leerlingen vaak opgevangen in een lokaal waar ze dan zelfstandig gaan werken, tijdens pauzes zijn er afspraken en is er toezicht door conciërges en stewards, we spreken elkaar aan op gedrag.

Kan mijn kind versneld door de lesstof?

Daltononderwijs is maatwerk, maar we zijn nog wel gehouden aan de wettelijke verblijfsduur van leerlingen op de school. In bijzondere gevallen, zoals meer- of hoogbegaafdheid kan de leerling een versneld traject doorlopen.

Wat houdt de topsportbegeleiding in?

Als officiële Topsport Talentschool bieden wij jaarlijks zo’n 80 topsportleerlingen extra faciliteiten en begeleiding. Aangepaste lesroosters, vrijstellingen, verplaatsing van toetsen of inlevermomenten en het doen van gespreid examen behoren tot de mogelijkheden. Er zijn speciale topsportbegeleiders die dit met de betreffende leerling en zijn/haar ouders bespreken.

Krijgt mijn kind begeleiding (remedial teaching) wanneer hij/zij dyslexie heeft?

Nee, alleen het recht op bepaalde faciliteiten zoals extra tijd bij met maken van toetsen.

Moet ik als ouder zelf dyslexie software aanschaffen als mijn kind dyslectisch is?

Dit schaf je inderdaad als ouder zelf aan. School heeft dit programma niet. We faciliteren wel het gebruik ervan (vergoeding van de digitale leerboeken + mogelijkheid tot toetsing via dit programma).

Wat is een Plenda?

Het schooljaar is ingedeeld in drie periodes (trimesters) van twaalf lesweken. Aan het begin van elke zes weken krijg je voor elk vak een leerlijn. In zo'n leerlijn staat beschreven wat je moet doen en leren. Zo'n beschrijving noemen we een leerdoel. Je maakt een planning in je eigen Plenda. 

Een Plenda is een combinatie van een agenda en een planner. Je gaat aan de hand van je planning aan het werk om ervoor te zorgen dat je alle leerdoelen haalt. Dat doe je voor een groot deel in de les, maar natuurlijk heb je ook huiswerk. In de klas geven docenten uitleg en begeleiding, en misschien kun je thuis ook iemand laten meekijken.

Ook schrijf je regelmatig op hoe het gaat met je leren. Aan het einde van een periode maak je tijdens de mentorles een vakoverstijgende reflectie. Ook geef je jezelf een zelfadvies: gaat het goed of moet er iets veranderen? Dat bespreek je op school en thuis. Zo kun je weer met een duidelijk plan verder.

Waarom is leren plannen zo belangrijk?

Plannen geeft rust én overzicht. Je weet welke afspraken je met jezelf maakt en of je die nakomt. Je kunt je studiesnelheid in de gaten houden en hoeveel uren je werkelijk met huiswerk bezig bent en wat je overhoudt aan vrijetijd. Het helpt ook met het kritisch kijken naar welke zaken voorrang hebben en je leert de benodigde tijd inschatten. En als je een planning maakt, ben je heel gericht met één taak bezig. Hierdoor word je minder snel afgeleid. Het maken van een planning kost tijd, maar levert je ook vaardigheden en inzicht op die ook heel belangrijk zijn voor je toekomstige studie of werk

Wat zijn de mogelijkheden van vrijstellingen na doubleren of zakken?

Voor de mogelijkheden tot vrijstelling na doubleren of zakken verwijzen wij u naar het examenreglement. Deze is te vinden op de leerling- en ouderportalen.

ONTWIKKEL JOUW TALENTEN OP HET HELEN PARKHURST